نقد و بررسی هتل پارمیس کیش به قلم هادی نجفی


مشخصات کلی (ابعاد ، امکانات ، جغرافیایی)

 به نظربنده موقعیت جغرافیایی بسیارخوبی داردزیراحدودادرمرکزقرارداردوبخصوص نزدیک به بازارپردیس1و2می باشد.همچنین چشم اندازخوبی هم دارد.

ویژگی هتل

هتل پارمیس باتوجه به اینکه برای اولین باربه آن واردشدم می توانم بگویم باتوجه به اینکه 3مرتبه دیگرسفربه کیش رادرهتل داریوش سکونت داشتم وتجربه نمودم،هتل پارمیس نسبت به مبلغ آن نسبت به سایرهتلهای 5ستاره بسیارمناسب بوده وبرای دفعات دیگرهم یقیناآن هتل رامی پذیرم وبه دیگران سفارش خواهم کرد.زیراهم صبحانه خوب وهم ناهارعالی وهم سرومیوه عصر آن بسیارخوب بود.کادربسیارخوبی داردونیزاستخروسونا وجکوزی رایگان آن هم خیلی خوب بود.

اطراف هتل (تفریح و سرگرمی ، رستورانها ، مناطق دیدنی)

 قسمت تحتانی هتل، رستوران خوبی بااجرای زنده موزیک داردکه باکادربسیارخوب مزایای رستوران رادوچندان نمود.

این هتل به چه کسانی پیشنهاد می شود

 به نظربنده این هتل برای کسانی که حساس به مسائلی هستندپیشنهادمی شودزیراباتوجه به قیمت پایینترنسبت به هتلهای5ستاره دیگرولی خدمات،سرویس دهی ومزایای خوبی دارد.

چه زمانی به این هتل سفر کنیم

 اگرمحصل نداشته باشیدوبرای گرفتن مرخصی بامشکل روبرونشویدبهترین فصل زمستان وماه بهمن می باشد.البته بنده هر4سفرخودرادرمردادماه انجام دادم واکثرتفریحات وبازدیدهاراهم رفتم وخیلی هم راضی بودم.

تناسب قیمت با کیفیت و امکانات هتل

 بسیارعالی بوده است.

چگونه حداقل قیمت را پرداخت نماییم

 البته ترانسفررفت وبرگشت دارد،ولی ترانسفررفت آن کمی ناهماهنگی داردوخودبنده نتوانستم ازآن استفاده کنم.چون در پی گیری ورودمسافران ضعف دارند.ولی برگشت آن خوب بود.

سایر موارد

 بنده برای رزرودرسایت هتل رفته وقیمت بالابوده ولی رزروازطریق هتل یارمناسب بوده است.