نقد و بررسی هتل جهانگردی زاهدان به قلم عبدالهادی ابراهیمی


مشخصات کلی (ابعاد ، امکانات ، جغرافیایی)

 هتلی خوب و بزرگ در نقطه دور افتاده ای از کشور با امکانات مناسب

ویژگی هتل

 قیمت مناسب

این هتل به چه کسانی پیشنهاد می شود

 افرادی که برای کار به کسافرت میروند

تناسب قیمت با کیفیت و امکانات هتل

 متناسب بود

سایر موارد

 با استفاده از سایت هتلیار از سایت جهانگردی هم ارزانتر میشود