نقد و بررسی اقامتگاه خانه تاریخی نگین کاشان به قلم مژگان آقاجانی


مشخصات کلی (ابعاد ، امکانات ، جغرافیایی)

این خانه قجری زیبا و اشرافی در بافت قدیمی کاشان و نزدیک به بازار سنتی و خانه های تاریخی ست.